Документи

Извънкласни дейности

ИД „Обучение по Роботика – начално ниво“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София. На основание на чл.18 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и протокол №1/06.12.2019г. на Комисията за извънкласни дейности – Заповед за изпълнение. Протокол на комисията за извънкласни дейности.

Информация за предоставянето на услугите

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, 145 ОУ"Симеон Радев" предоставя следната информация: Информация по предоставянето на услугите. Образци на заявления по предоставянето на услугите Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.Заявление Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава