Документи

Документи

Правилник за дейността на 145 ОУ"Симеон Радев" Формите на обучение в 145 ОУ "Симеон Радев" Мерки за повишаване качеството на образованието Учебни планове за 2021/2022 учебна година Годишен-план за дейността на 145 ОУ"Симеон Радев" План за Квалификационна дейност за учебната 2021/2022 г. на 145 ОУ"Симеон Радев" Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 г. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021/2022 г." Училищна програма и план за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства за 2021/2022 учебна година" Етичен кодекс на училищната общност План програма за безопасност на движението по пътищата Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021/2022 година/strong> Правила за безопасност за децата и учениците в интернет за учебната 2021/2022 година/strong> Програмна система като част от Стратегията за развитие на 145 ОУ "Симеон Радев" за IV-та група за учебната 2021/2022 година

Информация за предоставянето на услугите

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, 145 ОУ"Симеон Радев" предоставя следната информация: Информация по предоставянето на услугите. Образци на заявления по предоставянето на услугите Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелстваЗаявление за издаване на дубликат. Заявление за прием в 145 ОУ "Симеон Радев" Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава