Документи

Информация за предоставянето на услугите

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, 145 ОУ"Симеон Радев" предоставя следната информация: Информация по предоставянето на услугите. Образци на заявления по предоставянето на услугите Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.Заявление Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава