Графици

1График за консултации с ученици втори срок на учебната 2020/2021 година
2График за консултации с родители за втори срок на учебната 2020/2021 година
3График законтролни и класни работи за първи срок на учебната 2020/2021 година
4Седмично разписание за втори срок 2020/2021 учебна година
5Организация на учебния ден 2020/2021 година

В 145. ОУ"Симеон Радев" през учебната 2019/2020г. организацията на учебния ден е следната:

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа и целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас включително.

2. Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 20.00 ч.

3. Учебните занятия започват в 8.00 часа за учениците от ПГ, I, III, IV, V, VI и VII клас и от 9.20 за II клас и завършват съгласно седмичното разписание и по утвърден от директора график на часовете от първа смяна и целодневната организация.

4. Учебните часове в подготвителните групи са с продължителност – 30 минути, I и II клас са с продължителност 35 минути, III - IV клас с продължителност 40 минути, V и VІI клас – 40 мин. като междучасията се обявяват с ученическия звънец.

5. Въведена е целодневна организация на обучение от І до ІV клас включително, като часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд , а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност след обяд. Обучението в целодневната организация се осъществява както следва по утвърден от директора график за часовете.