Документи

Документи

Правилник за дейността на 145 ОУ"Симеон Радев" Формите на обучение в 145 ОУ "Симеон Радев" Мерки за повишаване качеството на образованието Учебни планове за 2022/2023 учебна година Годишен-план за дейността на 145 ОУ"Симеон Радев" План за Квалификационна дейност на 145 ОУ"Симеон Радев" Правилник за вътрешния трудов ред на 145 ОУ"Симеон Радев" Програма за превенция на ранното напускане на училище. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи Училищна програма и план за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Училищен план за насърчаване на грамотността в 145 ОУ "Симеон Радев". Етичен кодекс на училищната общност План програма за безопасност на движението по пътищата Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование Правила за безопасност за децата и учениците в интернет Програмна система като част от Стратегията за развитие на IV-та група в 145 ОУ "Симеон Радев"

Информация за предоставянето на услугите

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, 145 ОУ"Симеон Радев" предоставя следната информация: Информация по предоставянето на услугите. Образци на заявления по предоставянето на услугите Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелстваЗаявление за издаване на дубликат. Заявление за прием в 145 ОУ "Симеон Радев" Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава