Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 22.03.2021г.– 31.03.2021 г

„Ако усмивките не стигнат днес, за твоя празник радостен да греят, на слънцето ще пратя нова вест за тебе само днеска да се смее!“

08/03/2021

Лятно часово време!

27/03/2021

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 22.03.2021г.– 31.03.2021 г

Уважаеми деца, ученици, родители и колеги,

Във връзка със заповед РД09-748 от 19.03.2021 г. и заповед № РД09-747/ 19.03.2021 г на министъра на образованието и науката за периода от 22.03.2021г.– 31.03.2021 г. обучението на децата от подготвителните групи  и учениците от I до VII клас включително, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

1.За подготвителните групи: Продължителността на педагогическото взаимодействие с децата от подготвителните групи не може да надвишава 30 минути дневно.

За децата от всяка подготвителна група ще се провеждат занятия по  график, като всеки  класен ръководител ще разпредели децата на пет групи.

ПГ “а“  г-жа Василка Митова – линк и график

ПГ “б“  г-жа Майя Милушева  – линк и график

ПГ “в“ г-жа Жана Иванова – линк и график

2.Учебните занятия за I-IV клас са с продължителност на всеки час по 20 минути. Прилагаме Ви графика на часовете от I-IV клас и седмичното разписание за учениците.

3.Целодневната организация за учениците от I-IV клас ще се провежда от учителите ЦОУД  във втората смяна, както следва:

за I „а“, I „б“, I „г“ и I „д“ при следния график на часовете

за I „в“ клас – г-жа Красимира Иванова – линк и график

за II „а“, II „б“, II „в“, II „г“, II „д“ при следния  график на часовете

за III „а“, III „б“, за III “в“ , III „д“ при следния  график на часовете

за III “г“ клас – г-жа Марина Иванова – линк и график

за  IV „а“, IV „б“, IV „в“, IV „г“, IV „д“ при следния  график на часовете

за IV „е“ клас – г-жа Веселинка Атанасова – линк и график

за IV „ж“ клас – г-жа Иванка Николова – линк и график

4.Учебните занятия за V-VII клас са с продължителност на всеки час по 30 минути. Прилагаме Ви графика на часовете от V-VII  клас и седмичното разписание за учениците.

Консултациите с психолога г-жа Галя Стоянова за ученици от I-IV клас ще се провеждат по следния график.

Консултациите с психолога г-жа Десислава Колчевска за ученици от ПГ, V-VII клас ще се провеждат по следния  график.

Консултациите с педагогическия съветник г-жа Искра Причкапова по следния график.

От ръководството