ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

01/07/2021

145. ОУ – Училище с висок престиж и обществено признание!

04/07/2021

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност и Решение №118 на СОС от 15.03.2018г., ще се проведе конкурс за ИД „Обучение по Немски език за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София при посочените изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

Раздел II: Конкурсна документация;

Раздел III: Критерии за оценка на офертите;

Раздел IV: Срок за подаване на офертите

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ :

1. Предмет на конкурса – осъществяване наизвънкласна дейност за „Обучение по Немски език за възрастова група от 6 до 13 години“ на учениците от 145 ОУ „Симеон Радев“.

2. Условия за участие – участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление за участие в конкурс по чл.9, ал.2 от правилата за осъществяване на извънкласни дейности в 145 ОУ „Симеон Радев“ по образец на Възложителя .

3. Начин на провеждане :

а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

б) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

в) При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата – кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания .

г) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

д) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал.4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището

е) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик „А“ се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

(2) В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

(4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

ж) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в чл.9, от ал.1 до ал.7 включително.

з) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Списък на документите.
 2. Заявление за участие
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация   или    единен идентификационен код /ЕИК/,    когато участникът е юридическо  лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;
 4. Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2 -7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност- до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
 7. Проект на договор /Приложение№ 1/, в който се попълват данните на

          кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б)  Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност- дипломи, удостоверения, сертификати и др.“;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г)   Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д)  Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е)   Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж)  Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)  за степен бакалавър – 5 т.

б)  за степен магистър – 10 т.

в)  за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално- квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

 • Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
 • при липса на професионален опит – 5 т.;
 • до 3 години – 15 т.;
 • над 3 години – 25 т.
 • Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)  Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;

 • при несъответствие – 0 точки;
 • при непълно съответствие – 5 точки;
 • при пълно съответствие – 10 точки;

б)   Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

 • при несъответствие – 0 точки;
 • при непълно съответствие – 5 точки;
 • при пълно съответствие – 10 точки;

4. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД = Най-ниската предложена цена        х 20 =

_______________________________________________________

                         Цената, предложена от съответния участник ИД – извънкласна дейност.”

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;

– 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 т

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

Срок и начин за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на 145 ОУ „Симеон Радев“– район „Младост “, гр. София от 01.07.2021 г.  до 07.07.2021 г.

Приложение 1 – Проект на договор

Заявление за участие