Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 21.10.2021г.

Резултати от проведения конкурс за извънкласни дейности в 145 ОУ“Симеон Радев“

14/10/2021

5. в клас -„Най-усмихнат клас на България 2021″

24/10/2021

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 21.10.2021г.

Уважаеми деца, ученици, родители и колеги,

Съгласно Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 21.10.2021 г. учениците от I до VII клас включително, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

1.Подготвителните групи ще се обучават присъствено, съгласно утвърдения дневен режим.

2.Учебните занятия за I-IV клас са с продължителност на всеки час по 20 минути. Прилагаме Ви графика на часовете от I-IV клас и седмичното разписание за учениците.

3.Целодневната организация за учениците от I-IV клас ще се провежда от учителите ЦОУД  във втората смяна, както следва:

за I „а“, I „б“, I „г“ следния график на часовете

за I „в“, I „д“ следния график на часовете

за II „а“, II „б“, II „г“, II „д“ при следния  график на часовете;

II „в“ при следния график

за III „а“, III „б“, III „в“, III „г“ при следния  график на часовете;

за III „д“ при следния  график на часовете

за  IV „а“, IV „б“, IV „д“ при следния  график на часовете

за а  IV „в“, IV „г“ при следния  график на часовете

4.Учебните занятия за V-VII клас са с продължителност на всеки час по 30 минути. Прилагаме Ви графика на часовете от V-VII  клас и седмичното разписание за учениците.

Консултациите с психолога г-жа Галя Стоянова за ученици от I-IV клас ще се провеждат по следния график.

Консултациите с психолога г-жа Десислава Колчевска за ученици от ПГ, V-VII клас ще се провеждат по следния  график.

Консултациите с педагогическия съветник г-жа Искра Причкапова по следния график.

От ръководството