Съобщение във връзка с обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/

Sankt Martin11/11/2021

Организация на образователния процес на 22.11.2021 г. след изборите

18/11/2021

Съобщение във връзка с обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/

Уважаеми родители,

За учениците от I-ви до IV-ти клас, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в зависимост от възможностите на училището. В този случай не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, което означава, че родителите не подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието.

В 145 ОУ „Симеон Радев“ е организирана асинхронна форма на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за всички ученици, за които родителите им не са подали декларации за съгласие за тестване на децата си.

Асинхронното обучение протича, като класният ръководител изпраща материали по учебните предмети и провежда консултации с ученика по графика, обявен на сайта на училището в началото на учебната година. Консултации провеждат и учителите, които преподават в този клас.

От ръководството