Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“

3. в клас – „Не на тормоза, но не за ден!“

24/02/2022

„My Hometown“

28/02/2022

Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2021 – 2022 година (възрастова група I – ХII клас)

            Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда на 17.03.2022 г. от 12:00 до 13:30 ч. Времето за работа е 90 минути. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ включва 9 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII клас.

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на общообразователната и допълнителната подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия. За повече информация може за се запознаете с регламента на състезанието.

За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в срок до 04.03.2022 г. до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие и декларация за информирано съгласие за публикуване на: резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други); снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.