5. клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА

  • Брой паралелки в пети клас - 4 /четири/ паралелки; Брой на учениците в паралелките - 26 ученици, общо 104 ученици.
  • Училищната комисия за прием в пети клас проследява движението на учениците и в случай, че има свободни места, ги обявява на сайта на училището, заедно с график на дейностите по прием на учениците.
  • За изпълнение на училищния план-прием, училищната комисия, която приема заявленията за преместване в V клас разработва критерии за преместване, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места.
  • Критериите на комисията се публикуват на интернет страницата на училището.