Проект „Полицентрично инспектиране на мрежи от училища”

Проект „YESY“
15/06/2022
Проект „Полицентрично инспектиране на мрежи от училища”
1Доклад-анализ от самооценка на работата с родителите в 145. ОУ “Симеон Радев”
2Доклад за проведено взаимно оценяване на работата на училището с родителите за периода 09.2014г.-02.2015г./учебна година/
3Констативен протокол за извършена проверка, във връзка с реализиране на дейностите по Проект”Полицентрично инспектиране на мрежи от училища”
4Доклад от Светла Димитрова – Началник на отдел “Инспектиране и организационно-методическа дейност”