Профил на купувача

2020

130.04.2020г. Документи във връзка с Процедура за провеждане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез изпращане на покана до определени лица, по чл. 191, ал.1, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 145 ОУ „Симеон Радев“ гр. София, за учебната 2020/2021 г.
310.03.2020г. Документи във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за концертна зала в 145. ОУ „Симеон Радев” гр. София.”
428.02.2020 г. Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за концертна зала в 145. ОУ „Симеон Радев” гр. София.”
513.03.2020г. Договор

2017

115.12.2017г.

Информация във връзка процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП ,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за дигитални класни стаи в 145. ОУ „Симеон Радев” гр. София.”
207.12.2017г.

Информация във връзка процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП ,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.”
301.12.2017г.

Съобщение
428.11.2017г.

Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за дигитални класни стаи в 145. ОУ „Симеон Радев” гр. София.”
511.05.2017г.

Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, и чл. 191, ал. 1, т. 2 ЗОП, вр. чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП.Предмет на поръчката „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група до 6г., I, III, IV, V, и VII клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018г. от учениците на 145 ОУ „Симеон Радев“ – гр. София“
605.01.2017г.

Информация във връзка процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ, І-ви до IV-ти клас 145 ОУ „Симеон Радев“ гр.София

2016

127.12.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ, І-ви до IV-ти клас 145 ОУ „Симеон Радев“ гр.София
219.12.2016г.

Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ, І-ви до IV-ти клас 145 ОУ „Симеон Радев“ гр.София
314.12.2016г.

Информация във връзка процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София
409.12.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.
501.12.2016г.

Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София
604.01.2016г.

Договор за „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев”

2015

210.12.2015г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев”.
304.05.2015г.

Информация за извършено плащане по договор №6/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”.
417.07.2015г.

Информация за извършено плащане по договор №4/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”.
516.07.2015г.

Информация за извършено плащане по договор №СГ-106/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”.
610.07.2015г.

Информация за извършено плащане по договор №23-1310/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”.
1031.03.2015г.

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”
1131.03.2015г.

Покани за участие в договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”.
1231.03.2015г.

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”
1331.03.2015г.

Процедура за обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”.

2014

1 „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев”
2Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в 145 ОУ “Симеон Радев”.
3Заповед за утвърждаване на правила за поддържане на профила на купувача
4Процедура за договаряне без обявление с предмет “Доставка на електрическа енергия за нуждите на 145 ОУ “Симеон Радев”.
5Процедура за договаряне без обявление с предмет “Доставка на електрическа енергия за нуждите на 145 ОУ “Симеон Радев”.
6„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев”
7„Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I – VII клас за нуждите на 145 ОУ “Симеон Радев”